തേച്ചു മൂര്‍ച്ച വരുത്തുക - meaning in English

ക്രിയ (Verb)
Whet