ചമയം - meaning in English

നാമം (Noun)
Decor
Equipage
Habiliment
Habiliments
Wearing
ക്രിയ (Verb)
Get up
തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
apparel
array
decoration
gear
ornament
paraphernalia
raiment
rig