ഒട്ടുന്ന - meaning in English

വിശേഷണം (Adjective)
Limy
Mucilaginous
Sizy
Slabby
Viscous
Waxy
തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
adhesive
gummy
slimy
sticky
tenacious