ഉപയോഗം - meaning in English

നാമം (Noun)
Stead
Utilisation
Wearing
തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
application
appropriation
avail
usage
use
utilization
wear