ഉത്സാഹിപ്പിക്കുക - meaning in English

ക്രിയ (Verb)
Egg on
Motivate
Seconds
Spurred
Whet
തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
animate
bestir
chirrup
move
prompt
quicken
raise
waken