ഉണര്‍ത്തുക - meaning in English

ക്രിയ (Verb)
Awaken
Whet
തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
arouse
aware
bestir
compel
convince
excite
galvanize
goad
provoke
quicken
raise
rouse
wake