ഇളക്കുക - meaning in English

ക്രിയ (Verb)
Whet
തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
budge
flick
instigate
move
rock
ruffle
shake
stir
wrench