അംഗീകൃതമായ - meaning in English

വിശേഷണം (Adjective)
Accepting
Authorised
Endorsed
Posulated
തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
standard