അംഗീകൃതതത്ത്വം - meaning in English

തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
postulate