അംഗീകൃതം - meaning in English

നാമം (Noun)
Established
തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
Heterodoxy