അംഗീകൃത സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച്‌ അനുമാനത്തിലെത്തുന്ന സമ്പ്രദായം - meaning in English

വിശേഷണം (Adjective)
Deductive