അംഗീകൃത വിശ്വാസവുമായി നിരക്കാത്ത - meaning in English

തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
heterodox