അംഗീകൃത യോഗ്യത നേടിയ അക്കൗണ്ടന്റ് - meaning in English

നാമം (Noun)
Chartered accountant