അംഗീകൃത അവകാശങ്ങളും കടമകളുമുള്ള മനുഷ്യവ്യക്തി - meaning in English

തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
person