അംഗീകാരയോഗ്യമായ - meaning in English

വിശേഷണം (Adjective)
Acceptable