അംഗീകാരപത്രം - meaning in English

നാമം (Noun)
Recognizance