അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് - meaning in English

വിശേഷണം (Adjective)
Merited