അംഗീകാരം പ്രകടിപ്പിക്കുക - meaning in English

തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
applaud