അംഗീകാരം നേടല് - meaning in English

ക്രിയ (Verb)
Affiliation