അംഗീകാര സ്വഭാവമുള്ള - meaning in English

വിശേഷണം (Adjective)
Affirmative