അംഗീകരിച്ച്‌ ഒപ്പിടുക - meaning in English

തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
endorse