അംഗീകരിച്ചു - meaning in English

വിശേഷണം (Adjective)
Accepted