അംഗീകരിച്ചാല് - meaning in English

തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
On approval