അംഗീകരിക്കുന്നതായ - meaning in English

വിശേഷണം (Adjective)
Recognizable