അംഗീകരിക്കുന്ന - meaning in English

തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
favourable