അംഗീകരിക്കുകയോ നിഷേധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം - meaning in English

തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
test