അംഗീകരിക്കാന്‍ കൂട്ടാക്കാതിരിക്കുക - meaning in English

ക്രിയ (Verb)
Disavow