അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുക - meaning in English

ക്രിയ (Verb)
Disapprove
തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
disown
refuse
renounce