അംഗീകരിക്കല് - meaning in English

തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
approbation
approval
inclusion