അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടയാളാകുക - meaning in English

തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
belong