അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട നടപടി ക്രമം - meaning in English

തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
drill