അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്ത - meaning in English

തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
Unacceptable