അംഗീകരണം - meaning in English

നാമം (Noun)
Acceptance
Admission
ക്രിയ (Verb)
Affiliation
തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
postulate
ratification
recognition
sanction