അംഗാരസംയുക്തമായ - meaning in English

വിശേഷണം (Adjective)
Carboniferous