അംഗാരകത്തിന്‍റെ ജ്വലനത്താല്‍ രൂപം കൊള്ളുന്ന വാതകം - meaning in English

നാമം (Noun)
Carbon dioxide