അംഗശുദ്ധി വരുത്തല് - meaning in English

നാമം (Noun)
Ablution