അംഗവൈരൂപ്യം വരുത്തുക - meaning in English

ക്രിയ (Verb)
Disfeature