അംഗവൈകല്യസംബന്ധമായ ചികിത്സ - meaning in English

നാമം (Noun)
Orthopaedic