അംഗവൈകല്യമുള്ള ആളുകളെയും രോഗികളെയും ഉന്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ചക്രങ്ങളുള്ള കസേര - meaning in English

നാമം (Noun)
Wheelchair