അംഗവൈകല്യം വരുത്തുക - meaning in English

തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
deform