അംഗവൈകല്യം - meaning in English

നാമം (Noun)
Maimness
തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
deformity
maim
malformation