അംഗവിച്ഛേദനം നടത്തപ്പെട്ട ആള് - meaning in English

നാമം (Noun)
Amputee