അംഗവിച്ഛേദം ചെയ്യുക - meaning in English

ക്രിയ (Verb)
Dismember