അംഗവിക്ഷേപങ്ങള്‍ കാട്ടിയും മറ്റും പുരുഷനെ ആകര്‍ഷിക്കുവാന്‍ ഉരുങ്ങുന്നവള് - meaning in English

നാമം (Noun)
Coquette