അംഗവിക്ഷേപം - meaning in English

തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
gesticulation
gesture
motion