അംഗവസ്‌ത്രം - meaning in English

തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
scarf
shawl