അംഗലക്ഷണമുള്ള - meaning in English

തരം തിരിക്കാത്തത്(Unknown)
systematic