അംഗരാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ സൗജന്യ വ്യാപാരബന്ധങ്ങള്‍ അനുവദിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ സംഘടന - meaning in English

നാമം (Noun)
Single market